Działalność

SIOMOL jest organizatorem szkoleń dla kadry instruktorskiej oraz drwali – pilarzy. Opracowaliśmy autorskie programy nauczania, które bazują na wieloletnim doświadczeniu naszych członków. Łączymy w nich efektywność i wydajność, kładąc przy tym szczególny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z nami:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurs Pilarza-Drwala

Kurs pilarza-drwala jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką. Program kursu został opracowany i wdrożony przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Podstawą programową kursu na drwali są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.


Instruktor pozyskiwania drewna pilarką

Szkolenie przygotowujące kandydatów do prowadzenia kursów związanych z pozyskiwaniem drewna pilarką, między innymi drwal-pilarz.


Praca pilarką

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z obsługą pilarki spalinowej przy obróbce drewna okrągłego, tartacznego oraz przy pielęgnacji drzew i krzewów. Nie obejmuje zagadnień związanych ze ścinką i obalaniem drzew.


Kurs instruktorów ścinki drzew prowadzących szkolenia z zakresu pozyskania drewna

Kurs instruktorów ścinki drzew prowadzących szkolenia z zakresu pozyskania drewna organizowany jest zazwyczaj raz w roku. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, z wyksztalceniem min. średnim, posiadające ukończony kurs drwala/pilarza drzew lub ukończone studnia wyższe w zakresie leśnictwa bądź pożarnictwa. Sześciodniowy kurs obejmujący część teoretyczną i praktyczną w wymiarze 48 godzin uprawnia do prowadzenia szkoleń dotyczących pozyskania drewna pilarką łańcuchową i urządzeń pokrewnych stosowanych w leśnictwie, ogrodnictwie i rolnictwie takich jak:

 

- kurs drwala/pilarz drzew

- kurs eksploatacji pilarek łańcuchowych i obróbki drewna leżącego

- kurs eksploatacji wykaszarek i wycinarek

- szkolenia przypominające/weryfikacja dla drwali/pilarzy drzew

- inne szkolenia związane z pracą pilarkami łańcuchowymi


Praca Wykaszarką

Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem i technikami pracy wykaszarkami i wycinarkami spalinowymi, stosowanymi do pielęgnacji lasu oraz terenów zielonych.

Copyright © SIOMOL