STATUT

STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW OBSŁUGI MASZYN OGRODNICZYCH I LEŚNYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych - zwane dalej Stowarzyszeniem - jest samodzielną jednostką prawną. Działa w oparciu o zatwierdzony Statut. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§ 2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 56Y.

 

§ 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 4.

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych

i Leśnych i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Walne Zebranie.

 

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

-

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§ 7.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Integracja i propagowanie więzi koleżeńskich.

 2. Wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia grupy w zakresie obsługi maszyn ogrodniczych i leśnych dla użyteczności społecznej oraz do wspomagania rozwoju gospodarczego kraju.

 3. Krzewienie kultury technicznej i ekologicznej.

 4. Popularyzacja i wdrażanie bezpiecznych i fachowych metod użytkowania i eksploatacji specjalistycznych maszyn i urządzeń ogrodniczych i leśnych.

 5. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych środowiska instruktorów i użytkowników maszyn ogrodniczych i leśnych.

 6. Doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wzbogacanie wiedzy teoretycznej kadry instruktorskiej oraz wszystkich członków Stowarzyszenia.

 7. Działania na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju szkoleń na wysokim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem nowości branżowych.

 8. Współpraca z innymi organizacjami i firmami na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie działalności gospodarczej mającej za zadanie wypracowanie środków na działalność statutowo - programową.

 2. Inicjowanie działań propagandowych przynoszących w finalnym efekcie korzyści społeczne i ekonomiczne.

 3. Inicjowanie pozyskiwania pomocy finansowej i rzeczowej na działalność statutową.

 4. Inicjowanie kontaktów międzyśrodowiskowych, branżowych, społecznych, politycznych i gospodarczych, naukowych itp.

 5. Nawiązywanie kontaktów zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń, rozwój Stowarzyszenia oraz jego członków i ewentualne pozyskiwanie środków.

 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz działalności wydawniczej - w obu przypadkach w systemie wewnętrznym t.j. dla członków własnej organizacji jak również zewnętrznym t.j. na zlecenie.

 7. Oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania; prowadzenie akcji stypendialnych.

 8. Pozyskiwanie szerokich kręgów społecznych i gospodarczych dla idei zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który pragnie twórczo rozwijać swoją osobowość i umiejętności oraz wnosić wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, zarówno mający jak też nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP, jeśli akceptują i chcą realizować cele Stowarzyszenia.

 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

 4. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.

 

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a/ czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b/ korzystania z dorobku materialnego Stowarzyszenia,

c/ uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia,

d/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w pkt. 1 lit. b -d.

 

 

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

 2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Regularnego opłacania składek.

 4. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach.

 5. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b/ skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,

c/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu

na utratę praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku uporczywego nieprzestrzegania Statutu

i uchwał Władz Stowarzyszenia lub naruszania zasad współżycia społecznego,

e/ śmierci.

 1. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie

prawomocnej uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie

30 dni od dnia doręczenia -odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania

podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 13.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór

odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały władz -z wyjątkiem wypadków określonych w Statucie –zapadają zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 1. Obrady Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na

liczbę obecnych.

 

§ 14.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

 2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny.

 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym osoby zaproszone.

 

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.

 2. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie

sprawozdań z ich działalności.

 1. Uchwalenie zmian Statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych.

 3. Zatwierdzanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 6. Rozpatrywanie odwołań od innych uchwał Zarządu.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia.

 8. Ustalanie zakresu kompetencji Zarządu.

 

§ 16.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na jeden rok.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

 

§ 17.

O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 18.

 1. Zarząd powołany jest do reprezentacji i prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych na podstawie Statutu lub uchwał Walnego Zebrania do kompetencji innych władz.

 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 Członków.

 4. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

 5. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków stowarzyszenia
  oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa

i innego członka zarządu.

 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

 2. Zarząd działa poprzez swoje Komisje Specjalistyczne, wyznaczając ich Przewodniczących i zatwierdzając składy Komisji na wniosek ich Przewodniczących.

 

§ 19

Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 2. Przygotowanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz przedstawienie sprawozdań z ich wykonania.

 3. Zwoływanie Walnych Zebrań.

 4. Powoływanie oraz rozwiązywanie klubów branżowych, sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.

 5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Walne Zebranie.

 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 7. Występowanie do właściwych organów administracji państwowej z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej koncesjonowanej.

 8. Rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.

 9. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich Stowarzyszenia.

 

§ 20.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

 2. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru.

 

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.

 3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 4. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

§ 23.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

 3. Organizacje oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 24.

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, w tym także szkoleniowej, z darowizn, zapisów, dotacji i działalności gospodarczej.

 3. Majątek Stowarzyszenia stanowią dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 25.

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa i innego członka Zarządu

 2. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz innego członka Zarządu.

 

§ 26.

Wszelkie działania finansowe Zarządu wykraczające poza budżet Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplania jego majątku wymagają zgody Walnego Zebrania.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 

§ 27.

 1. Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania podjętych w większości 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

 

Copyright © SIOMOL